Skuteczność w badaniach

Lifevac wyniki badań

Skuteczność LifeVac została poddana szczegółowym testom i badaniom w Retlif Testing Laboratories (USA). Poniżej prezentujemy tłumaczenie najważniejszych fragmentów sprawozdania z badań. Pełne sprawozdanie z badań (w j. angielskim) dostępny jest TUTAJ

 

Badanie 1 (symulacyjne)

E. Brody Jr. (BS. Mech Eng, Cooper Union, MS. Comp Sci, NYU Polytechnic)

Tło problemu

Pacjenci cierpiący na dysfazję ustno-gardłową są narażeni na wyższe ryzyko zadławienia, które może być główną przyczyną śmierci w tej grupie. Obecnie nie istnieją żadne metody, aby usunąć połknięty przedmiot, jeśli tradycyjna metoda Heimlicha nie przyniesie rezultatu. Stworzyliśmy urządzenie, które jest proste w użyciu i pozwala usunąć przedmiot tkwiący w tchawicy, jeśli metoda Heimlicha okaże się nieskuteczna.

Metody

Wykorzystano symulator dławienia Laerdela, aby przeprowadzić symulację zadławienia. Do symulacji użyto manekin typu Laerdel ALS Megacode Kelly, Megacode kid, i poddano badaniom. Obiekty, które są najczęstszą przyczyną śmierci z powodu zadławienia, to winogrona, parówki, popcorn i samochody-zabawki, i te obiekty poddano testom. Przedmiot wepchnięto do dróg oddechowych, aby spowodować niedrożność. Następnie wykorzystano urządzenie LifeVac, w standardowy sposób, i odnotowano, jak często udawało się usunąć obce ciało.

Rezultaty

W przypadku testowania ALS Megacode Kelly, którego drogi oddechowe blokowało winogrono, LifeVac usunął winogrono w 15 spośród 19 prób (79%). Próby usunięcia parówki z dróg oddechowych wykazały były udane w 16 przypadkach na 16 (100% skuteczność). Kiedy parówka była ułożona poprzecznie, skutecznie udało się ją usunąć w 4 na 5 prób (80%). Popcorn udało się usunąć w 8 próbach na 8 (100%) a zabawkowe samochodziki w 5 próbach na 5 (100%). Przy wykorzystaniu manekina Laerdel Megacode kid z panelami SIMpad usunięto 12 na 12 winogron (100%), jak również 10 na 10 parówek. Nie udało się usunąć 5 samochodzików. Przy użyciu symulatora oddechowego Laerdal skutecznie usunięto 14 parówek.

Podsumowanie

LifeVac to rokujące nadzieje urządzenie, które jest proste w użyciu i wydaje się być skuteczną metodą, by z powodzeniem usuwać ciała obce blokujące drogi oddechowe ofiary zadławienia. Zasadne są dodatkowe testy na ludziach, ze względu na możliwość uratowania życia, gdy nie przyniesie skutku manewr Heimlicha.

Badanie 2

Próżnia wytworzona przez urządzenie LifeVac w zamkniętym systemie w porównaniu z ciśnieniem wytworzonym przez uciśnięcie klatki piersiowej i manewr Heimlicha wykonany na zwłokach z całkowitą niedrożnością dróg oddechowych.

E.Brody Jr. (BS. Mech Eng, Cooper Union, MS. Comp Sci, NYU Polytechnic) 

Tło

We wcześniejszych testach przeprowadzonych w Norwegii w 1999, przez Langhellego i inn., zmierzono ciśnienie powietrza wytworzone w wyniku manewru Heimlicha i poprzez uciśnięcie klatki piersiowej, wykonane na zwłokach 12 niedawno zmarłych osób. Aby zbadać skuteczność urządzenia LifeVac w porównaniu z uciskaniem klatki piersiowej i z manewrem Heimlicha, wykonano następujący test. Urządzenie LifeVac podłączono do urządzenia testującego siłę ssącą (wytwarzano próżnię) i wykonano 5 testowych pociągnięć. Wykonano i zarejestrowano pomiary próżni. Zostało to powtórzone przy użyciu 12 różnych urządzeń LifeVac, aby zmierzyć średnią wartość próżni. Średnia siła ssania wytworzona przez urządzenie LifeVac wynosiła 232,2 cm H20. Wg literatury średnie ciśnienie w przypadku uciskania klatki piersiowej wynosiło 40,8 +/– 16,4 cm H2O, a w przypadku manewru Heimlicha 26,4 +/– 19,8 cm H2O. Urządzenie LifeVac może oddziaływać z większą siłą na obiekt blokujący drogi oddechowe, oddziałując na obiekt z góry, niż może to uczynić nacisk na klatkę piersiową albo manewr Heimlicha, kierowane od dołu. Dlatego LifeVac może być potencjalnie bardziej skuteczny w usuwaniu ciał obcych w dróg oddechowych ofiary zadławienia.

Wprowadzenie

W teście przeprowadzonym przez Langhellego wykazano, że naciskanie na klatkę piersiową jest potencjalnie skuteczniejszym środkiem, by usunąć ciało obce z dróg oddechowych, niż manewr Heimlicha, wytwarzając znacząco wyższe ciśnienie, by usunąć ciało obce. Wraz z pojawieniem się nowego urządzenia mamy teraz możliwość, by uzyskać skuteczność większą niż w przypadku naciskania na klatkę piersiową czy manewru Heimlicha. Podczas gdy manewr Heimlicha oraz naciskanie klatki piersiowej tworzą ciśnienie w drogach oddechowych, kompresując i wyrzucając powietrze z płuc a następnie wypychając ciało obce od dołu, urządzenie LifeVac działa w zupełnie przeciwny sposób. Umieszcza się je nad nosem i ustami ofiary, i gdy się go użyje, ono wytwarza próżnię w drogach oddechowych, skutecznie wysysając obce ciało. Następnie przeprowadzono test urządzenia LifeVac, żeby określić wielkość siły ssania (wytworzonej próżni), i by porównać te wartości z ciśnieniem wytwarzanym w wyniku naciskania klatki piersiowej, opisanym w testach Langhellego.

Materiały i metody

Celem tego studium było uzyskanie danych z urządzenia LifeVac, które można by w bezpośredni sposób porównać z danymi zawartymi w badaniach norweskich. W tym badaniu jako obiekty testu wykorzystano zwłoki niedawno zmarłych osób. Wszystkie poddane badaniu obiekty posiadały rurkę intubacyjną, nie usuniętą od chwili intubacji. Nadmuchano mankiet, żeby stworzyć szczelne zamknięcie pomiędzy drogami oddechowymi a rurką. Rurka intubacyjna została połączona z czujnikiem, żeby zmierzyć ciśnienie w drogach oddechowych, a przeciwległa końcówka czujnika została zablokowana, żeby w ten sposób symulować całkowitą niedrożność dróg oddechowych. Zatem stworzono zamknięty system, gdzie określona ilość powietrza była kompresowana zarówno przy użyciu manewru Heimlicha jak również uciskania klatki piersiowej. 

Ciśnienie wywierane przez to skompresowane powietrze było mierzone przez czujnik. W czasie testów przeprowadzanych na urządzeniu LifeVac urządzenie zostało podłączone do końcówki z odpowiednich rozmiarów zaworem i o-ringiem. Ta końcówka została połączona rurką ze wskaźnikiem ciśnienia (Druck DPI 104 firmy GE). Ten system symuluje całkowitą blokadę (niedrożność, obstrukcję) dróg oddechowych, z urządzeniem LifeVac zakrywającym nos i usta ofiary zadławienia. To zamknięty system z ustaloną ilością powietrza. W tym trybie miechy (pompka) urządzenia LifeVac wytwarzają ciśnienie, czy też, jak w tym przypadku, próżnię. Wielkość próżni jest mierzona przez wskaźnik próżni. Przetestowano dwanaście różnych urządzeń LifeVac, żeby określić wszelkie możliwe wahania parametrów produktu. Każde badany egzemplarz LifeVac zainstalowano na urządzeniu testowym. W każdym przypadku wykonano pięć cyklów nacisk/pociągnięcie, i zanotowano wartości próżni w przypadku każdego cyklu. Zostało to powtórzone w odniesieniu do każdego urządzenia LifeVac. Osoba wykonująca test nie miała żadnego przeszkolenia medycznego, i dlatego stanowi bardziej reprezentatywny typ osoby, która będzie używać LifeVac w nagłej sytuacji w miejscu publicznym, albo w domu.

Dyskusja

W tym teście zmierzyliśmy wartości ciśnienia generowanego przez LifeVac, które okazały się znacznie wyższe niż te opisane przez Langhellego. Wykazaliśmy, że rezultaty tego testu można w bezpośredni sposób porównać z rezultatami badania Langhellego, ponieważ oba testy miały miejsce w zamkniętym, w pełni zablokowanym systemie. W teście Langhellego nadmuchano mankiet wokół rurki intubacyjnej, a czujnik z zablokowanym ujściem został umieszczony w drogach oddechowych. Płuca w istocie pełniły funkcję pomp, które, gdy je uciśnięto, generowały ciśnienie, jakie mierzono. W teście LifeVac, zamknięty system składa się z urządzenia LifeVac podłączonego do wskaźnika ciśnienia przy pomocy giętkiego połączenia. Urządzenie LifeVac samo w sobie zawiera pompkę, która, gdy się ją wciśnie a następnie gwałtownie pociągnie, generuje próżnię. W przypadku konkretnego, rzeczywistego zadławienia człowieka, ta próżnia wyciągnie obce ciało z dróg oddechowych. Możemy również stwierdzić, że wyniki testu LifeVac byłyby porównywalne, gdyby test został przeprowadzony na zwłokach, ponieważ drogi oddechowe byłyby w pełni niedrożne, a próżnia jest wytwarzana przez pompkę LifeVac i jest niezależne od anatomii zwłok.

Konkludując, wyniki tego testu wskazują, że urządzenie LifeVac generuje znacznie większe ciśnienie niż manewr Heimlicha czy uciskanie klatki piersiowej, ale nie ma tu możliwości, by złamaniu uległy żebra lub doszło do innych uszkodzeń ciała, i jest ono bardziej skuteczne w przypadku osób z całkowitą niedrożnością dróg oddechowych spowodowaną przez ciało obce.

Rezultaty

Testowi poddano dwanaście urządzeń LifeVac, i w przypadku każdego z urządzeń dokonano pięciu pomiarów próżni. Średnia zmierzona wartość próżni to 233,2 cm H20. Tę wartość porównuje się z 40.8 +/– 16,4 cmH2O w przypadku uciskania klatki piersiowej i 26,4 +/– 19,8 cmH2O w przypadku manewru Heimlicha.